Pedagog szkony

Drukuj

Zadania pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017


Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie
pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej,
rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym
celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych,
profilaktycznych, zaradczych.


I. Zadania ogólnowychowawcze:
•    kontrola obowiązku szkolnego uczniów,
•    współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży,
•    poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów,
•    rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży,
•    organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
II. Profilaktyka wychowawcza
•    diagnoza zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
•    podejmowanie działań zaradczych,
•    prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja Programu Profilaktycznego Publicznego Gimnazjum w Lubichowie,

III. Indywidualna opieka pedagogiczna.
•    pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych,
•    pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu diagnozy przyczyn trudności szkolnych,
•    przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
•    konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach
IV. Pomoc materialna.
•    współpraca z GOPS-em, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne),
•    wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Starogardzie Gdańskim

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga, gdy:
•    nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
•    wykazują ponadprzeciętne zainteresowania ( praca z uczniem zdolnym )
•    ktoś naruszy ich prawa;
•    ktoś stosuje wobec nich przemoc;
•    potrzebują pomocy i rady;
•    chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
•    chcą uzyskać informację na temat planów dalszego kształcenia (doradztwo edukacyjno-zawodowe)
Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
•    trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwości rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
•    problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka,problemy dziecka z rówieśnikami);
Nauczyciele mogą oczekiwać:
•    pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
•    analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
•    współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia,
•    rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
•    wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki
•    wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
•    wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

Godziny pracy:
Poniedziałek:7:30-9:00, 12:00-14:30
Wtorek: 07:30-9:00, 12:00-14:30
Środa: 07:30-9:00, 12:00-14:30
Czwartek: 07:30-12:00
Piątek: 07:30- 11:00