Statut Szkoły

Drukuj

STATUT

Publicznego Gimnazjum
im. ks. kard. St. Wyszyńskiego
w Lubichowie

 

Spis treściRozdział I    
Postanowienia ogólne   
Rozdział II    
Cele i zadania gimnazjum  
Rozdział III    
Organy Gimnazjum  
Rozdział IV    
Organizacja Gimnazjum   
Rozdział V    
Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum   
Rozdział VI    
Współpraca z rodzicami   
Rozdział VII    
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów   
Rozdział VIII    
Uczniowie Gimnazjum, ich prawa i obowiązki  
Rozdział IX    
Zasady gospodarki finansowej   

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1.    Niniejszy Statut został opracowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.
2.    Na podstawie rozporządzenia w sprawie ramowych statutów dla gimnazjum.
§ 2

1.    Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
1)    gimnazjum - należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie, ul. ks. Lorenza 8, 83-240 Lubichowo;
2)    Dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie ;
3)    radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Publicznego Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie ;
4)    ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.);
5)    statucie - należy przez to rozumieć Statut Publicznego Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie;
6)    uczniach - należy przez to rozumieć uczniów gimnazjum;
7)    rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
8)    oddziale usportowionym – należy przez to rozumieć oddział klasowy z obowiązkowymi dodatkowymi dwiema godzinami wychowania fizycznego
9)    wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;
10)    nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Publicznego Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie ;
11)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty;
12)    organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Lubichowo;
13)    MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 3

1.    Gimnazjum zostało powołane  Uchwałą nr VI/42/99  Rady Gminy w Lubichowie z dnia 1 marca  1999 r.
2.    Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie ma swoją siedzibę przy ul. ks. Lorenza 8 .
3.    Organem prowadzącym gimnazjum  jest Gmina Lubichowo.
4.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Pomorski Kurator Oświaty.
5.    Nazwa gimnazjum  jest używana w pełnym brzmieniu „Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego” w Lubichowie lub w wersji skróconej „Publiczne Gimnazjum w Lubichowie”.  Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
6.    Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata na podbudowie szkoły podstawowej.
7.    Gimnazjum, począwszy od pierwszej klasy, zapewnia uczniom naukę co najmniej dwóch języków obcych.
8.    Wychowanie i nauczanie w Publicznym  Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie opiera się na chrześcijańskim systemie wartości, służy rozwijaniu w uczniach poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla każdego człowieka.
9.    Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.
10.    Obsługę finansowo- księgową prowadzi Samorządowa  Administracja  Placówek Oświatowych w  Lubichowie.
11.    Gimnazjum jest jednostką budżetową.
12.    Gimnazjum ma stronę internetową


Rozdział II
Cele i zadania gimnazjum

§ 4
1.    Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum i podjęcia dalszego kształcenia;
2)     kształtuje postawy wychowawcze zgodnie z przyjętym Programem Wychowawczym (załącznik nr 1)
a)    przygotowuje uczniów do spełniania różnych ról w społeczeństwie,
b)    utrwala właściwe zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów,
c)    propaguje postawy życiowe sprzyjające zdrowiu fizycznemu i psychicznemu,
d)    uwrażliwia wychowanków na piękno natury i prawa nią rządzące,
e)     kształtuje właściwe postawy moralne w oparciu o uniwersalne zasady etyki,
f)    wychowuje w poszanowaniu tradycji narodowych, formuje postawy patriotyczne i poczucie tożsamości narodowej,
g)    kształtuje postawy otwarcia na wartości kultur narodów i świata,
h)    rozpoznaje rozwojowe i indywidualne potrzeby uczniów: udziela pomocy w rozwiązywaniu trudności dydaktyczno – wychowawczych oraz organizuje opiekę uczniom szczególnie uzdolnionym na dodatkowych zajęciach;
3)     realizuje Program Profilaktyki (załącznik nr 2), którego cele i zadania obejmują:
a)    zapobieganie zachowaniom agresywnym wśród uczniów,
b)    kształtowanie i rozwijanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych oraz poszanowanie prawa,
c)    utrwalanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
d)    modelowanie zachowań pozytywnych poprzez osobisty przykład, analizę postaw i sytuacji,
e)    wskazywanie skutków oraz odwoływanie się do systemu wartości,
f)    poznanie i przestrzeganie prawa i obowiązków normalizujących kontakty międzyludzkie,
g)    dostarczanie wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych,
h)    wzmacnianie pożądanych zachowań i postaw;
4)    otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć programowych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły, zgodnie z Programem Bezpieczeństwa (załącznik nr 3), toteż w tym celu:
a)    plan ewakuacji szkoły umieszczony jest w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp, a drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób wyraźny i trwały,
b)    teren szkoły jest ogrodzony,
c)    w budynku szkoły zainstalowany jest monitoring wizyjny,
d)    pokój nauczycielski, gabinety przedmiotowe, pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy,
e)    w czasie przerw nauczyciele aktywnie pełnią dyżury zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów (w przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor/wicedyrektor wyznacza nauczycieli zastępujących)
f)    W czasie przerw uczniowie przebywają w budynku szkoły, na holach (sale lekcyjne są zamykane na klucz) lub przy sprzyjających warunkach zewnętrznych - na terenie przed szkołą (o wyjściu na zewnątrz decyduje dyrektor/wicedyrektor i powiadamia o tym nauczycieli dyżurujących).
g)    nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
5)    udziela pomocy rodzicom w wypełnianiu przez nich funkcji wychowawczo – opiekuńczych;
6)    zapewnia uczniom pomoc, opiekę pedagogiczną i psychologiczną oraz współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi a także innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom oraz rodzicom;
7)    organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną:
a)    uczniom - w formie zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających uzdolnienia, porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń,
b)    rodzicom i nauczycielom - w postaci porad i konsultacji oraz warsztatów i szkoleń;
8)    dba, aby rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia przeprowadzane było przez Szkolny Zespół Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej tworzony odpowiednio przez nauczycieli, nauczycieli – wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia (pedagog, psycholog szkolny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, socjoterapeuta), a stosowane procedury diagnostyczne (obserwacja, badania ankietowe, analiza opinii wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, konsultacje z rodzicami, analiza wyników w nauce, informacje uzyskane od lekarzy i innych specjalistów) służyły określeniu przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia, rozpoznaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także jego predyspozycji i uzdolnień;
9)    zapewnia odpowiednie warunki nauczania, uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia; organizuje opiekę i pomoc - w tym materialną – uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jej potrzebują.
10)    od roku szkolnego 2015/2016 gimnazjum zapewnia bezpłatne podręczniki dla klas I, a w następnych latach dla pozostałych klas.
2.    W szkole funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery, który służy wspieraniu uczniów w świadomym wyborze dalszej drogi kształcenia edukacyjno-zawodowego i obejmuje wszelkie działania pracowników szkoły, mające na celu zwiększenie trafności podejmowanych przez uczniów decyzji.
3.    Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
4.    Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:
1)    wybór tematu projektu edukacyjnego;
2)    określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
3)    wykonanie zaplanowanych działań,
4)    publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,
5)    podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
5.    Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej, a w szczególnych przypadkach szkoły może przedłużyć termin, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym półroczu nauki w klasie trzeciej.
6.    Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.
7.    Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zachowania.
8.    W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
9.    W przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu dyrektor może zwolnić ucznia z jego realizacji.
10.    Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: „uczestniczył”/ „nie uczestniczył” w realizacji projektu, a ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.
11.    Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu, zaś kryteria takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną uwzględnione zostały w przedmiotowych systemach oceniania.


Rozdział III
Organy Gimnazjum

§ 5
Organami Gimnazjum są:
1.    Dyrektor gimnazjum , któremu powierza stanowisko Wójt Gminy Lubichowo;
2.    Rada Pedagogiczna;
3.    Samorząd Uczniowski;
4.    Rada Rodziców.

§ 6
Dyrektor gimnazjum
1.    Kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego.
2.    Jest osobą działającą w imieniu pracodawcy.
3.    Jest odpowiedzialny za sprawowanie w gimnazjum nadzoru pedagogicznego.
4.    Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
5.    Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
6.    Kieruje bieżącą działalnością gimnazjum, reprezentuje ją na zewnątrz.
7.    Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w gimnazjum.
8.    Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
9.    Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:
1)    kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy; przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
2)    realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
3)    wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
4)    powołuje komisję rekrutacyjną;
5)    opracowuje szkolne plany nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów; \
6)    sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz na zasadach określonych w planie nadzoru pedagogicznego;
7)    przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
8)    dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
9)    współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;
10)    stwarza warunki do działania w szkole wolontariatu, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
11)    udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
12)    organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych
w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
13)    w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne
na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
14)    kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
15)    dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;
16)    powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły nauczycielskie, przedmiotowe, problemowo-zadaniowe ;
17)    ustala dla ucznia wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form;
18)    zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, technologii informatycznej, drugiego języka na podstawie rozporządzenia w sprawie  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
19)    udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki;
20)    występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum przypadkach określonych w § 55 statutu;
21)    występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia
z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia;
22)    inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
23)    opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców;
24)    stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
25)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych;
26)    w porozumieniu z rada pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum;
27)    prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych w ustawie i  w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
28)    zwalnia ucznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających udział jego w realizacji projektu edukacyjnego, na udokumentowany wniosek rodziców ucznia z realizacji projektu edukacyjnego;
29)    na udokumentowany wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;
30)    wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców;
31)    powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
oraz egzaminów sprawdzających w ramach trybu uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny, na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu;
32)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
10.    Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
11.    Dyrektor gimnazjum opracowuje arkusz organizacyjny gimnazjum i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Lubichowo.
12.    Dyrektor gimnazjum odpowiedzialny jest za:
1)    organizowanie systemu kontroli zarządczej w gimnazjum,
2)    wyznaczenie osób do nadzoru nad systemem kontroli,
3)    wyznaczenie pracowników do wykonywania kontroli zarządczej,
4)    monitorowanie oraz ocenę systemu.
§ 7
Rada Pedagogiczna
1.    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.
3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
4.    Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego gimnazjum albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
6.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)    zatwierdzanie planów pracy gimnazjum ,
2)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad gimnazjum lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy gimnazjum.
7.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)    organizację pracy gimnazjum,
2)    projekt planu finansowego,
3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród,
4)    propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielowi stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5)    programy nauczania przed dopuszczeniem do użytku w gimnazjum,
6)    szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum.
8.    Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
9.    O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym gimnazjum uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
10.    Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu i przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej gimnazjum.
11.    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
12.    Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.
13.    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.
14.    Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.
§ 8
Samorząd Uczniowski
1.    W szkole działa Samorząd Uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
2.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, a organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Zapisy regulaminu nie mogą być sprzeczne ze Statutem Publicznego Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie.
3.    Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3)    prawo do organizowania życia szkolnego, przy zachowaniu właściwych proporcji między obowiązkami szkolnymi a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych zainteresowań,
4)    prawo redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum,
6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§ 9
Rada Rodziców
1.    W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2.    W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
3.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem gimnazjum, w którym określa w szczególności:
1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, których mowa w pkt. 2.
4.    Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum.
5.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
2)    uchwalanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
3)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania gimnazjum;
4)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora gimnazjum;
6.    Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.5 pkt1 i 2., program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora gimnazjum obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
7.    W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
8.    Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt 3.
9.    Podjęcie działalności w gimnazjum przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora gimnazjum, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

§ 10
Zasady współpracy Organów Gimnazjum
1.    W celu zapewnienia współdziałania poszczególnych organów gimnazjum, dwa razy w roku odbywają się spotkania powołanych Organów Gimnazjum. Na wniosek dwóch organów lub dyrektora gimnazjum może zostać zwołane zebranie nadzwyczajne.
2.    W przypadku sytuacji konfliktowych między Organami Szkoły, każdy Organ desygnuje swojego przedstawiciela do komisji rozjemczej, która zajmuje stanowisko w konfliktowej sprawie. O sposobie rozwiązania sytuacji konfliktowej decyduje głos przewodniczącego komisji rozjemczej.

Rozdział IV
Organizacja Gimnazjum

§ 11
1.    Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest projekt organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy szkoły uchwalonych przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonych przez organ prowadzący.

§ 12
1.    Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.
2.    Oddziałem opiekuje się wychowawca.
3.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
4.    W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
5.    W szkole jest stołówka. Zasady jej funkcjonowania określają odrębne przepisy.
§ 13
1.    Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.
2.    Koniec I półrocza ustala się na ostatni piątek stycznia danego roku szkolnego.
§ 14
1.    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć precyzuje tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2.    Dyrektor szkoły do dnia 30 września ustala do 8 dni wolnych od zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. W tym czasie szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, informując o tym rodziców.
§ 15
1.    Na zajęciach z języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego i techniki dokonuje się podziału na grupy.
2.    Podział na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego, techniki dokonywany jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
3.    W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§ 16
1.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie  zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć .
2.    Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 20 minut.
§ 17
1.    Gimnazjum prowadzi dziennik lekcyjny w formie elektronicznej.
2.    Każdy nauczyciel, uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z zasobów dziennika elektronicznego za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu.
§ 18
Biblioteka szkolna
1.    Gimnazjum prowadzi bibliotekę szkolną, będącą interdyscyplinarną pracownią edukacyjną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.
2.    Biblioteka jest czynna w dni zajęć w szkole zgodnie z organizacja roku szkolnego.
3.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum.
4.    Za zgodą dyrektora gimnazjum z biblioteki mogą korzystać także rodzice i inne osoby.
5.    Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
6.    W bibliotece szkolnej są gromadzone bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
7.    Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:
1)    gromadzenie, przechowywanie, wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
2)    udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
3)    tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
4)    rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
5)    organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
8.    Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:
1)    wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
2)    poradnictwo w wyborach czytelniczych,
3)    pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,
4)    pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminów,
5)    jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza można wypożyczyć większą ilość książek,
6)    książki są wypożyczane na okres  14 dni, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza można wypożyczyć książki na dłuższy czas,
7)    zauważone uszkodzenia wypożyczonych książek, czasopism czy innych dokumentów szkolnych należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi,
8)    zgubioną lub zniszczoną książkę uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni powinni odkupić, a gdy jest to niemożliwe, dostarczyć na jej miejsce inną, po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem,
9)    w uzasadnionych przypadkach, na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych bibliotekarz może odstąpić od tej zasady i zwolnić ucznia z obowiązku odkupienia książki.
9.    Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami:
1)    udział w realizacji zadań programowych szkoły poprzez dostarczanie źródeł i opracowań na lekcję i zajęcia, szkolenia, itp.
2)    uzgadniania z nauczycielami zakupów nowości,
3)    umieszczanie wykazów nowości w pokoju nauczycielskim,
4)    prezentacja zapowiedzi wydawniczych,
5)    współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów i olimpiad,
6)    udostępnianie źródeł nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań,
7)    wspólne prowadzenie lekcji przez nauczyciela przedmiotu i nauczyciela bibliotekarza na dany temat,
8)    pomoc nauczycielom studiującym i doskonalącym się w zawodzie,
10.    Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami:
1)    organizowanie imprez dla środowiska,
2)    wypożyczanie książek rodzicom,
3)    organizacja wycieczek do innych bibliotek,
4)    współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Lubichowie.
11.    Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki.
§ 19
Świetlica szkolna
1.    Gimnazjum prowadzi świetlicę szkolną, której głównym celem jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków dojeżdżających do Publicznego Gimnazjum w Lubichowie z terenu naszej gminy.
2.    Do podstawowych zadań świetlicy należy:
1)    zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych, oraz w   trakcie oczekiwania na odwozy,
2)    pomoc w odrabianiu lekcji,
3)    organizowanie gier i zabaw ruchowych,
4)    organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
5)    współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych  i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
6)    pomoc w organizowaniu dojazdu uczniów do szkoły,
7)    zapewnienie możliwości spożycia śniadania, obiadu i wypicia herbaty, kakao  oraz zup mlecznych,
8)    kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
9)    promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
10)    rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
3.    Ze świetlicy korzystają uczniowie  Gimnazjum dojeżdżający do szkoły.
4.    Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.
5.    W przypadku konieczności opuszczenia zajęć świetlicowych uczeń zobowiązany  jest do okazania zwolnienia podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów w danym dniu.
6.    Wszelkie nieobecności na zajęciach świetlicowych należy usprawiedliwiać w terminie 7 dni od nieobecności.
7.    Wychowawcy świetlicy szkolnej nie ponoszą odpowiedzialności za samowolne opuszczenie zajęć przez ucznia i przebywanie poza terenem szkoły. ( wychowawca zobowiązany jest do odnotowania nieobecności).
8.    Uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowego punktu z zachowania w przypadku systematycznego uczęszczania na zajęcia świetlicowe.
9.    Wychowawcy świetlicy szkolnej informują wychowawców klasowych raz w miesiącu o nieobecnościach uczniów na zajęciach świetlicowych.
10.    Wychowawca klasowy zobowiązany jest do wpisu uwagi negatywnej w przypadku braku wiarygodnego usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym terminie.
11.    Notoryczne nieobecności na zajęciach świetlicowych, wysoka absencja uczniów, nie wywiązywanie się z obowiązków szkolnych daje możliwość wychowawcy świetlicy szkolnej do wnioskowania o obniżenie oceny z zachowania.
12.    Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o listy uczniów na których widnieją dane osobowe uczniów oraz adresy i miejsca zamieszkania.
13.    Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 28 godzin.
14.    Szczegółowy miesięczny  rozkład pracy świetlicy ustalają wychowawcy , za zgodą   Dyrektora, wspólnie z koordynatorem świetlicy.
15.    Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.
16.    W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych:
1)    grupa chłopców,
2)    grupa dziewcząt,
3)    zespoły klasowe
17.    Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek przestrzegania regulaminu świetlicy.
18.    Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działalności szkoły, której zadania dotyczą:
1)    diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie wychowawczym,
2)    kształcenia kultury osobistej,
3)    kształcenia nawyków higienicznych,
4)    poznawania świata,
5)    rozwijanie i doskonalenie umiejętności formułowania myśli i poprawnego wyrażania ich w mowie i piśmie,
6)    tworzenie życzliwej atmosfery sprzyjającej podtrzymywaniu aktywności twórczej, kształtowanie umiejętności odbioru zjawisk artystycznych.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum

§ 20
1.    W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
2.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy, a także bezpieczeństwo powierzonej jego opiece uczniów.
3.    Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zobowiązany jest do kierowania się dobrem uczniów, jako wartością nadrzędną.
4.    Do zadań nauczycieli należą w szczególności:
1)    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
2)    organizowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego,
3)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
4)    bezstronność, obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
5)    udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
6)    kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
7)    kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
8)    dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
9)    doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
10)    realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
i zainteresowania uczniów
11)    wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora gimnazjum, a wynikających  z organizacji pracy gimnazjum,
12)    informowanie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) na 2 tygodnie przed  zatwierdzającymi wyników klasyfikacji i promocji posiedzeniami rady pedagogicznej  o przewidywanej ocenie śródrocznej  lub rocznej, a w przypadku oceny niedostatecznej – informowanie ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną zatwierdzającą wyniki klasyfikacji i promocji.
5.    Nauczyciele uczący na jednym poziomie edukacyjnym tworzą zespół panelowy klas.
6.    Nauczyciel, będący opiekunem projektu, czuwa nad jego realizacją, podejmując stosowne działania, które obejmują:
1)    omówienie tematu i celu projektu z uczniami, podania liczebności grupy, ustalenie czasu trwania projektu oraz harmonogramu konsultacji;
2)    przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia;
3)    czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;
4)    organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;
5)    pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;
6)    podsumowanie i ocenę projektu;
7)    komunikację z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie.
7.    Nauczyciel ma prawo do:
1)    decydowania o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
2)    decydowania o doborze treści programowych w przypadku prowadzenia koła przedmiotowego, koła zainteresowań lub innych zajęć pozalekcyjnych,
3)    decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych zgodnie ze Szkolnym Ocenianiem;
4)    wychowawca o śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie ze Szkolnym Ocenianiem.
5)    wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla  uczniów,
6)    czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw istotnych dla życia gimnazjum.
§ 21
1.    Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe, zespoły panelowe klas lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2.    Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora lub na wniosek zespołu.
3.    Zadania zespołów obejmują:
1)    zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania i wychowania;
2)    korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
3)    opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
4)    współpracę w zakresie doskonalenia, jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej stosownie do zaistniałych potrzeb;
5)    współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych oraz w uzupełnianiu ich wyposażenia.
§ 22
1.    Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3.    Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych uczniów.
4.    Wychowawca klasy jest powołany przez dyrektora gimnazjum.
5.    Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie a w szczególności:
1)    troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,
2)    czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem  i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu,
3)    utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,
4)    interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym zespołem nauczycielskim,
5)    dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuszczają zajęcia szkolne,
6)    organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania                           z nauczycielem bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego,
7)    zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem  uczniów w różnych formach zajęć,
8)    kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej wśród nich więzi koleżeństwa i przyjaźni,
9)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności gimnazjalnejj,
10)    wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi,
11)    utrzymanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji,
12)    wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w budynku gimnazjum, po za nim, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami),
13)    udzielanie szczegółowej pomocy, rad, wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych,
14)    interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie  z pielęgniarką szkolną lub lekarzem prowadzącym badania profilaktyczne (lekarzem medycyny sportowej), rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,
15)    wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie zasad bhp w szkole i poza nią,
16)    utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) w sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami), odwiedzanie uczniów w domu w celu zapoznania się z ich warunkami domowymi,
17)    omawianie problemów wychowawczych na zebraniach z rodzicami odbywających się co najmniej raz w półroczu,
18)    wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora gimnazjum, uchwałami Rady Pedagogicznej oraz:
a)    prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen uczniów,
b)    pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni, instytucji występujących o taką opinię, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
c)    wypisywanie świadectw promocyjnych gimnazjum,
19)    opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w spójnej z Programem wychowawczym,
20)    zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z zasadami klasyfikowania i promowania uczniów,
21)    organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
22)    wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego,
23)    tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuńczo – wychowawczych,
6.    Wychowawca ma prawo:
1)    współdecydowania z samorządem klasowym, z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów o planie działań wychowawczych na rok szkolny lub na cykl edukacyjny,
2)    uzyskiwanie pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i instytucji wspomagających szkołę,
3)    ustanawiania przy współpracy z klasową radą rodziców oraz zespołem
4)    nauczycielskim własnych form nagradzania i motywowania wychowanków.
7.    Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:
1)    osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie,
2)    integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) wokół planu wychowawczego klasy i Programu wychowawczego gimnazjum,
3)    poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,
4)    realizację zadań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
5)    prawidłowe i bieżące prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania uczniów swojej klasy.
   8. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:
1)    długotrwałej nieobecności,
2)    braku efektów pracy wychowawczej,
3)    jeżeli na zebraniu rodziców danego oddziału, zwołanym na pisemny i umotywowany wniosek Rady Rodziców co najmniej 51% przy bezwzględnej większości obecnych ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danej klasy, opowie się za zmianą nauczyciela wychowawcy,
4)    umotywowanej prośby nauczyciela wychowawcy.
§ 23
1.    Dla wykonywania prac administracyjno - gospodarczych w szkole zatrudnia się
2.    referenta, operatora komputerowego, intendenta, kucharza, pomoc kuchenną, konserwatora, woźnego, sprzątaczki.
3.    Obowiązki pracowników wymienionych w ust. 1. określa dyrektor gimnazjum w odrębnych regulaminach.
4.    Do zadań pracowników administracji i obsługi przede wszystkim należy :
1)    troska o bezpieczeństwo uczniów poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp;
2)    rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków (zgodnie z „Zakresem czynności”);
3)    przestrzeganie regulaminu pracy;
4)    poszanowanie mienia szkolnego;
5)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
6)    przestrzeganie tajemnicy służbowej.
5.    Pracownicy niepedagogiczni włączają się w proces wychowawczy szkoły.

Rozdział VI
Współpraca z rodzicami

§ 24
1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
2.    Rodzice ucznia mają obowiązek pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w pierwszym tygodniu po przyjściu do szkoły w dzienniczku ucznia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu uzasadniającego nieobecność lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w prośbie o usprawiedliwienie daty nieobecności oraz jej przyczynę.
3.    Rodzice mogą korzystać z dziennika elektronicznego w celu analizowania ocen i frekwencji dziecka oraz komunikacji z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
4.    Rodzice współdecydują o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych realizowanych w szkole i klasie.
5.    Rodzice uczestniczą w życiu klasy i szkoły poprzez współorganizowanie imprez, wycieczek oraz w innych form zajęć szkolnych.
6.    Szkoła umożliwia rodzicom współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
7.    Rodzice biorą odpowiedzialność materialną za udowodnione zniszczenia spowodowane przez ich dzieci.

Rozdział VII

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

§ 25
1. Regulamin określa szczegółowe zasady oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów  klasyfikacyjnych,  poprawkowych i sprawdzających  w  Publicznym Gimnazjum w Lubichowie.
§ 26
Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego

1. Ocenianiu podlegają:
1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)    zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1)    wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających  z  realizowanych w szkole programów nauczania;
2)    wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania — w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)    udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3)    udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5)    dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)    formułowanie przez nauczycieli  wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych;
2)    ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3)    ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych,  a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5)    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6)    ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom  informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1)    bieżące;
2)    klasyfikacyjne śródroczne i roczne;
3)    końcowe.
7. Wystawione oceny z zajęć edukacyjnych, zarówno bieżące, jak i klasyfikacyjne śródroczne i roczne, muszą wyrażać się stopniem wg następującej skali:

Stopień    Skrót literowy    Oznaczenie cyfrowe
celujący     cel.    6
bardzo dobry     bdb    5
dobry     db    4
dostateczny     dst    3
dopuszczający     dop.    2
niedostateczny     ndst    1

8. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena wyrażona stopniem niedostatecznym, zaś pozytywnymi oceny ustalone w stopniach wyższych od stopnia niedostatecznego.

9. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1)    wzorowe;
2)    bardzo dobre;
3)    dobre;
4)    poprawne;
5)    nieodpowiednie;
6)    naganne.

10.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną   zachowania.

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 27
Jawność oceniania

1.    Nauczyciele każdego przedmiotu na początku każdego roku szkolnego tworzą  zasady oceniania przedmiotowego, dostosowane do specyfiki nauczanego przedmiotu, zwane dalej Przedmiotowymi Systemami Oceniania, w skrócie PSO, w których określają:
1)    wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2)    sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)    warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2.    Zasady oceniania przedmiotowego nie mogą być sprzeczne z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego.
3.    Nie później niż do 30 września nauczyciele zapoznają uczniów oraz ich rodziców  z ww. zasadami i odnotowują ten fakt w dzienniku elektronicznym przy zapisie pierwszej lekcji. Informacje przekazywane są w formie ustnej uczniom, a najważniejsze treści podane zostają do zeszytu przedmiotowego. Całość dokumentu umieszczona zostaje na stronie internetowej szkoły oraz jest dostępna w bibliotece szkolnej.  Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają w formie podpisu pod wpisem w zeszycie przyjęcie ich do wiadomości.
4.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów na pierwszej godzinie wychowawczej, a rodziców - na pierwszej wywiadówce – o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Informacja o zapoznaniu uczniów powinna zostać zapisana w dzienniku elektronicznym przy temacie godziny wychowawczej. Rodzice potwierdzają przyjęcie do wiadomości ww. informacji poprzez złożenie podpisu na liście obecności podczas wywiadówki.  
5.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace są udostępniane uczniowi na zajęciach dydaktycznych. Uczeń nieobecny otrzymuje pracę w terminie ustalonym przez nauczyciela, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia chęci wglądu do pracy. Rodzice, na swój wniosek skierowany do nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego w module WIADOMOŚCI, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku otrzymują informację o terminie i miejscu udostępnienia pracy pisemnej ucznia. Nauczyciel przekazuje powyższą informację rodzicom  również za pomocą modułu WIADOMOŚCI. Rodzice mogą również taki wniosek skierować  osobiście w ramach spotkań indywidualnych z nauczycielem na terenie szkoły. Wszystkie prace pisemne przechowuje się w szkole do końca roku szkolnego, po czym ulegają zniszczeniu w szkolnej niszczarce.
6.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę  ustnie lub pisemnie. Wniosek o uzasadnienie może być zgłoszony nie później niż w ciągu 1 tygodnia od poinformowania ucznia o otrzymanej ocenie.
7.    Oceny wystawione w dzienniku elektronicznym są dostępne dla uprawnionych użytkowników (uczniów i rodziców) oraz udostępniane w szkole na życzenie rodziców przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora.
8.    Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców, złożony do dyrektora szkoły,  dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły - jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku. Powyższej dokumentacji nie wolno kserować, fotografować, ani wynosić poza obręb szkoły.
9.    Przynajmniej raz w ciągu półrocza  wychowawca oddziału zobowiązany jest do odbycia spotkania z rodzicami i udzielenia informacji o postępach edukacyjnych i zachowaniu ucznia. Wychowawcy przygotowują dla rodziców pisemną informację zawierającą wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów, informację o zachowaniu, frekwencji oraz ewentualne uwagi nauczycieli.
§ 28
Dostosowanie wymagań i zwolnienie ucznia z zajęć
1.    Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2.    Wymagania edukacyjne, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1)    posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
2)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
3)    posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,
4)    nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a–c, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
5)    posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
3.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
4.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
5.    Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
6.    W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
7.    W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

§ 29
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych

1.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „-”.W dzienniku elektronicznym do obliczeń średniej oceny z poszczególnych form aktywności ucznia za „+” dodaje się do pełnej oceny 0,5, za „-” odejmuje od pełnej oceny 0,25.

3. Oceny bieżące określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu oraz twórczej postawy na zajęciach lekcyjnych.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego oceniania postępów ucznia. Ocenie powinny podlegać różne formy aktywności ucznia.
5. Ocenie osiągnięć edukacyjnych uczniów podlegają następujące formy:
1)    odpowiedzi ustne,
2)    kartkówki – niezapowiedziane, krótkie prace pisemne trwające od 15 do 20 minut,
3)    ćwiczenia – pisemne i praktyczne,
4)    zeszyty ćwiczeń,
5)    zeszyty przedmiotowe,
6)    zadania domowe,
7)    prace długoterminowe – projekty, rozprawki, referaty,
8)    dłuższe wypracowania klasowe, testy, prace klasowe, sprawdziany i próbne egzaminy,
9)    testy sprawności, doświadczenia,
10)    udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i sesjach naukowych,
11)    aktywna praca podczas zajęć.

6. W ocenie osiągnięć edukacyjnych uczniów może być uwzględniony udział w projekcie edukacyjnym. Ocenę wystawia opiekun projektu. Przy wystawianiu oceny opiekun projektu bierze pod uwagę zaangażowanie ucznia w projekt, jego wkład pracy  oraz trudność projektu.

7. Przy ocenianiu prac pisemnych z wszystkich przedmiotów, nauczyciele uwzględniają następujące zasady przeliczania skali procentowej na oceny:
 Ocena         Skala procentowa
 6     100 %
 6-      99%
 5+     97% - 98%
 5     94% - 96%
 5-     91% - 93%
 4+     87% - 90%
 4     77% - 86%
 4-     71% - 76%
 3+     66% - 70%
 3     56% - 65%
 3-     50% - 55%
 2+     45% - 49%
 2     37% - 44%     
 2-     31% - 36%
 1+     25% - 30%
 1     0% -24%

8. Powyższe „przedziały przeliczeń” dotyczą wyłącznie sprawdzianów i prac klasowych. Oceny w zakresie procentowej punktacji przy ustaleniu ocen z kartkówek pozostają w gestii nauczycieli przedmiotu.

9.W zależności od specyfiki przedmiotu, predyspozycji uczniów czy trudności pracy,  nauczyciel ma możliwość zmiany /podniesienia, obniżenia /progów punktowych.

10.W związku ze stosowaniem w szkole dziennika elektronicznego ustala się ogólne wagi dla danych form sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.

  WAGA 8 PUNKTÓW
1.    Prace semestralne
2.    Testy półroczne
3.    Testy diagnostyczne
4.    Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach na szczeblu                        ogólnokrajowym( międzynarodowym)
 WAGA 7 PUNKTÓW
1.    Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach  na szczeblu wojewódzkim
2.    Aktywne uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego
  WAGA 6 PUNKTÓW
1.    Pisemne prace klasowe i testy
  WAGA 5 PUNKTÓW
1.    Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach na szczeblu                        rejonowym i powiatowym
2.    Projekt edukacyjny
3.    Sprawdziany i testy godzinne
4.    Sprawdziany z umiejętności /WF/
5.    Pisemne prace domowe przekrojowe
  WAGA 4 PUNKTY
1.    Odpowiedzi ustne z szerszego zakresu
2.    Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkoły
3.    Dyktando
4.    Prace domowe /zajęcia artystyczne/

5.   Próbny Egzamin Gimnazjalny

  WAGA 3 PUNKTY
1.    Ćwiczenia praktyczne
2.    Kartkówka / zakres kilku lekcji/
3.    Prezentacja ustna przygotowana przez ucznia i wygłoszona na lekcji.
4.    Sprawdziany z motoryki /WF/
5.    Recytacja
  WAGA 2 PUNKTY
1.    Aktywność na lekcjach /ocena wpisana na końcu semestru/
2.    Kartkówka / zakres jednej lekcji/
3.    Odpowiedź ustna /zakres kilku lekcji/
4.    Wiedza /WF/
5.    Czytanie /mapy, tekstu etc/
6.    Postawa /nieprzygotowanie do zajęć, brak pracy domowej, brak stroju /
  WAGA 1 PUNKT
1.    Aktywność na lekcji
2.    Odpowiedź ustna /zakres jednej lekcji/
3.    Praca na lekcji
4.    Prace domowe
5.    Prowadzenie zeszytu
6.    Zadania domowe bieżące
7.    Ćwiczenia
8.    Doświadczenia

11.Nauczyciel  ma prawo dostosować wagi ocen uwzględniając specyfikę przedmiotu.

12.W danym tygodniu mogą być maksymalnie 4 prace klasowe lub godzinne sprawdziany / nie więcej niż 1 dziennie/.

13. Nauczyciel podaje termin sprawdzianu z 7 dniowym wyprzedzeniem/ umieszcza informację w terminarzu dziennika elektronicznego, określając zakres materiału/. Jeśli sprawdzian nie odbędzie się w zapowiedzianym terminie z powodów obiektywnych może być przeprowadzony na następnej lekcji.

14. Prace pisemne należy sprawdzić i ocenić w ciągu czternastu dni.

15.  Prace pisemne /dokładnie określone w PSO/można poprawiać w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie dłużej niż w ciągu miesiąca od ich otrzymania, niezależnie od otrzymanej oceny. Formę poprawy określa nauczyciel. Dopuszcza się tylko możliwość jednorazowej poprawy.

16.    Ocena poprawiona zawsze wpisywana do dziennika Jeżeli ocena poprawiona jest wyższa to zapisuje się ją w nawiasie kwadratowym z właściwą jej  wagą, a wagę oceny poprawionej zmieniamy na 1. Jeśli ocena poprawiona nie jest wyższa to zapisuje się ją w nawiasie kwadratowym z właściwą jej  wagą, a wagi oceny poprawionej nie zmieniamy.

17. Jeżeli uczeń nie przystąpił do sprawdzianu w dzienniku wpisuje się znak 0 i ustala  się termin napisania pracy. Uczeń, który nie napisze pracy w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.

18.Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 30
Ocenianie śródroczne i roczne

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

3. Oceny klasyfikacyjne  śródroczne lub roczne określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidywanych w programie nauczania na dany okres. Oceny te nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących.

4. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej z wszystkich przedmiotów jest średnia ważona. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco :
 Średnia ocen cząstkowych     Ocena śródroczna lub roczna
 1-1,50     Niedostateczny
 1,51-2,50     Dopuszczający
 2,51-3,50     Dostateczny
 3,51-4,50     Dobry
 4,51-5,30     Bardzo dobry
 5,31-6,00     Celujący
   
5. Dodatkowo ustala się następujące ogólne kryteria na poszczególne stopnie:
Ocenę:
1)    celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności, które wykraczają poza program przedmiotu w danej klasie albo biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwija własne uzdolnienia np. poprzez  udział zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, w projektach,  w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych.
2)    bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
3)    dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
4)    dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,
5)    dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela- zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,
6)    niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

6.Przy ocenie klasyfikacyjnej rocznej uwzględnia się osiągnięcia ucznia z pierwszego semestru.  Ocena roczna jest obliczana jako średnia arytmetyczna ze średniej ważonej z pierwszego i drugiego półrocza.

7. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

8.  Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

9.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

10.Śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 31
Kryteria oceny zachowania oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1. Ocenianie zachowania jest realizowane w punktowym systemie oceniania.
2. Zadaniem każdego wychowawcy jest powiadomienie rodziców w trakcie pierwszego zebrania oraz uczniów swojej klasy o zasadach funkcjonowania punktowego systemu oceniania zachowania w PG w Lubichowie.
3. Punktowy system oceniania znajduje się w dzienniku elektronicznym w module ZACHOWANIE. Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych. Punkty przyznaje się w określonych dalej kryteriach.
4. Każdorazowe przyznawanie punktów przez wychowawcę lub innego nauczyciela powinno się odbywać jawnie (za wiedzą zainteresowanego ucznia). Uczeń ma prawo znać treść wpisu i liczbę przyznanych punktów.
5. Wpis ma charakter punktowo – opisowy. Dana forma aktywności ucznia może być przypisana tylko do jednej kategorii.
6.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia ,
2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3)    dbałość o honor i tradycje szkoły;
4)    dbałość o piękno mowy ojczystej;
5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7)    okazywanie szacunku innym osobom.
7.    Skala ocen zachowania:
1) 250 pkt. i więcej – wzorowe
2) 249-200 - bardzo dobre
3) 199-100 - dobre
4) 99-50 - poprawne
5) 49-20 - nieodpowiednie
6) 19 i mniej - naganne
8.  Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zdobytych przez ucznia punktów oraz po wysłuchaniu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
9. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 120 punktów, co jest równowartością oceny dobrej z zachowania. W ciągu danego półrocza  swoim zachowaniem, ogólnie pojętą kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły i klasy, itp. uczeń przyczynia się do zwiększenia liczby punktów, a tym samym - wyższej oceny zachowania.
10.Ocenę półroczną z zachowania ustala się w oparciu o sumę punktów zdobytych przez ucznia w I półroczu. Ocenę roczną zachowania ustala się o sumę punktów z całego roku, dzieląc tę sumę punktów przez dwa.
11. Wychowawca w przypadkach uzasadnionych wychowawczo ma prawo wnioskować do zespołu panelowego o indywidualne podejście do oceny ucznia. Proponowana ocena  zachowania ustalona przez zespół panelowy podlega  zatwierdzeniu przez wicedyrektora. Podstawą do podwyższenia oceny /dotyczy ocen nagannych i nieodpowiednich/ jest spełnienie następujących warunków:
1)    Otrzymanie co najmniej +20punktów;
2)    Współpraca z wychowawcą;

12.    Wystawiona przez wychowawcę klasy ocena jest ostateczna, z zastrzeżeniem (….)
13.    W szczególnych przypadkach  wychowawca klasy może obniżyć ocenę zachowania bez względu na ilość otrzymanych przez ucznia punktów jeżeli:
1)    uczeń ma poważny konflikt  z prawem;
2)    otrzymał  20 punktów ujemnych - nie może uzyskać wzorowej oceny zachowania;
3)    otrzymał 30 punktów ujemnych - nie może uzyskać bardzo dobrej oceny zachowania ;
4)    otrzymał 40 punktów ujemnych - nie może uzyskać dobrej oceny zachowania ;
5)    otrzymuje naganę od dyrektora szkoły - może uzyskać najwyżej ocenę poprawną;
6)    otrzymuje naganę od wychowawcy - może uzyskać najwyżej ocenę dobrą.
14. Kryteria oceniania zachowania mogą ulec modyfikacji w trakcie roku szkolnego.
15. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno--pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
16. Przy ocenianiu zachowania uwzględnia  się udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. Punkty przyznaje wychowawca klasy wg kryteriów przyznawania punktów dodatnich.
17. System przyznawania punktów z zachowania.

 KATEGORIA

 POZYTYWNE

 PUNKTY

UWAGI 

 Wywiązywanie

się z

obowiązków ucznia

 1.Wykonuje gazetki ścienne 

+5

 Każdorazowo

 2.Otrzymał pochwałę wychowawcy klasy

 +10

 Każdorazowo

 3..Otrzymał pochwałę wychowawcy na forum klasy

 +20

 

4. Otrzymał pochwałę dyrektora szkoły

+30

 Każdorazowo

5.Sumiennie wykonuje powierzone zadania i obowiązki

 +5

 Każdorazowo

 6..Udział w projekcie edukacyjnym

Dop +2
Dst + 3
Db + 4
Bdb + 5
Cel + 6

 Przyznane przez komisję

 7. 100 % frekwencja

 +10

 Raz w semestrze

 8. Dba o strój szkolny

 +5

  Raz w semestrze

 

9.Systematycznie uczęszcza na zajęcia świetlicy

+5

szkolnej  +10 pkt. jednorazowo  ?

 

 Postępowanie

zgodne z dobrem

społeczności szkolnej

 1.Pomaga innym w nauce

 +8

 Każdorazowo

 2.Opiekuje się kwiatami

 +3

 Każdorazowo

 3.Wykonuje prace na rzecz klasy

 +5

 Każdorazowo

 4.Wykonuje prace na rzecz szkoły

 +8

 Każdorazowo

 5.Wykonuje prace na rzecz środowiska /akcje charytatywne/

 +10

 Każdorazowo

 Dbałość o honor

i tradycje szkoły

  1.Występuje w apelach i uroczystościach

 +10

 Każdorazowo

  2.Wpływa na tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły      

 +10

 Raz w semestrze

 3.Szacunek dla symboliki szkolnej i narodowej

(mundurek , logo, sztandar)

 +10

 Raz w semestrze

 Dbałość o piękno mowy ojczystej

 1.Udział w konkursach polonistycznych

 +8

 Każdorazowo

 2.Dbałość o kulturę słowa

 +8

 Raz w semestrze

 Dbałość o bezpieczeństwo

i zdrowie własne

oraz innych osób

 1.Zwraca uwagę na dostrzeżone usterki

 +5

 Każdorazowo

 2.Dba o sprzęt szkolny

 +5

 Każdorazowo

 3.Dba o rzeczy innych uczniów

 +5

 Każdorazowo

 4.Wykazał się uczciwością  

 +8

 Każdorazowo

 5.Nienaganna hig osobista

 +5

 Każdorazowo

 6.Przestrzega przepisów BHP

 +5

 Każdorazowo

 7.Nosi elementy odblaskowe

 +8

 Raz w semestrze

 Godne, kulturalne

zachowanie się w szkole i poza nią

 1.Aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

 +10

 Raz w semestrze

 2.Uczestniczył w konkursie na szczeblu szkolnym

 +5

 Każdorazowo

 3.Uczestniczył w konkursie na szczeblu rejonowym lub powiatowym

 +10

 Każdorazowo

 4.Uczestniczył w konkursie na szczeblu wojewódzkim

 +20

 Każdorazowo

 5.Uczestniczył w konkursie na szczeblu krajowym

 +30

 Każdorazowo

 6.Godne zachowanie

  •  Szczebel powiatowy lub rejonowy
  •  Szczebel wojewódzki
  • Szczebel krajowy

 

+10

 +15

+20

 Każdorazowo

 Okazywanie szacunku

            innym osobom

 1.Reaguje na przejawy braku szacunku wobec innych

 +6

 Każdorazowo

 2.Współpracuje z wychowawcą

 +10

 Raz w semestrze

 3.Okazuje innym życzliwość

 +5

 Każdorazowo

 4.Respektuje prawa innych

 +5

 Każdorazowo

 5.Okazuje szacunek innym 

 +5

 Raz w semestrze

 Rozwijanie własnych

zainteresowań korzystanie

z dostępnych zasobów

intelektualnych

           i kulturowych

 1.Aktywnie korzysta z biblioteki 

+3 

 Każdorazowo

 2.Reprezentuje szkołę  na imprezach na szczeblu gminnym

+8

 Każdorazowo

 3. Reprezentuje szkołę na imprezach  na szczeblu rejonowym lub powiatowym

 +10

 Każdorazowo

 4. Reprezentuje szkołę na imprezach na szczeblu wojewódzkim

 +20

 Każdorazowo

 5. Reprezentuje szkołę na imprezach na szczeblu krajowym

 +30

 Każdorazowo

 6.Członek organizacji pozaszkolnych

 +15

 Raz w semestrze

 7.Ministrant

 +10

 Raz w semestrze /wpisuje ksiądz/

 8.Szkoła języków 

(dodatkowe lekcje pozaszkolne )

 +10

 Raz w semestrze

 

 Inne /nie wymienione w katalogu/

Od +1 do +5

W zależności od potrzeb. Decyzję o liczbie punktów podejmuje nauczyciel wstawiający  uwagę

 

KATEGORIA

 

 NEGATYWNE

 PUNKTY

UWAGI 

 Wywiązywanie

się z

obowiązków ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Przeszkadza w prowadzeniu zajęć

-5

 Każdorazowo

2.Rozmawia na zajęciach

-3

 Każdorazowo

3.Bawi się podczas zajęć

-3

 Każdorazowo

4.Rzuca różnymi przedmiotami

-5

 Każdorazowo

5.Samowolnie opuszcza miejsce nauki

-5

 Każdorazowo

6.Je na zajęciach

-3

 Każdorazowo

7.Nieprzygotowanie do zajęć /brak zeszytu,  pracy  domowej,stroju sportowego itp.

 -3

 Każdorazowo

/po wykorzystaniu

limitów zawartych w PSO/

8.Ucieczka z zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych / na które rodzic wyraził zgodę/

 -10

 Każdorazowo

9. Używa  tel.kom

 -8

 Każdorazowo

10.Niszczy swoje i cudze przybory szkolne

 -8

 Każdorazowo

11.Brak pracy na miarę swoich możliwości

 -3

 Każdorazowo

12.Brak stroju  szkolnego /mundurka, niezmienianie obuwia/

 -5

 Każdorazowo /po wyczerpaniu dop.limitów/

Brak mundurka lub

obuwia musi być zgłoszony wychowawcy

13.Niewłaściwe noszenie stroju szkolnego

 -3

 Każdorazowo

14.Spóźnia się na zajęcia 

 -5

 Każdorazowo

15.Niewłaściwy wygląd /strój, farbowanie włosów, paznokci itp./

 -3

 Wpisuje wychowawca

16.Otrzymał naganę dyrektora szkoły 

 -30

 Każdorazowo

17.Otrzymał publicznie upomnienie wychowawcy klasy

 -20

 Każdorazowo

18.Otrzymał publicznie upomnienie wychowawcy klasy

 

 -10

 Każdorazowo

19.Nie uczęszcza na zajęcia świetlicy szkolnej „0

-5

5 nieobecności nieusprawiedliwionych)  -10 pkt.

20.Nieodpowiednie zachowanie podczas przerwy

-5

Każdorazowo

 Postępowanie

zgodne z dobrem

społeczności szkolnej

1.Unikanie lub odmowa działań na rzecz zespołu  

-4 

 Każdorazowo

2.Nie reaguje na przejawy wandalizmu

 -5

 Każdorazowo

3.Niszczy sprzęt  

 -10

 Każdorazowo

4.Dopuścił się kradzieży

-20 

 Każdorazowo

5.Dopuścił się oszustwa /podrobienie podpisu lub oceny, ściąganie, odpisywanie prac domowych, okłamywanie nauczyciela, etc.

 -10

 Każdorazowo

 Dbałość o honor

i tradycje szkoły

 1. Odmawia uczestnictwa w reprezentowaniu szkoły  

-10 

 Każdorazowo

 2.Niewłaściwie zachowuje się podczas okolicznościowych uroczystości

 -10

 Każdorazowo

3.Brak szacunku dla symboli szkolnych /w tym mundurka/ i narodowych

 -10

 Każdorazowo

 Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

 1.Wulgarne słownictwo 

-10 

 Każdorazowo

2.Nieodpowiednie słownictwo

-3

Każdorazowo

 

 Dbałość o bezpieczeństwo

i zdrowie własne

oraz innych osób

1.Znęca się nad innymi /fizycznie lub psychicznie/  

 -15

 Każdorazowo

2.Prowokuje konflikty  

 -10

 Każdorazowo

3.Prowokuje bójki

-15 

 Każdorazowo

4.Agresywne zachowanie w grupie

 -15

 Każdorazowo

5.Chodzi po wsi podczas czasu szkolnego 

 -10

 Każdorazowo

6.Nie odjechał po zajęciach lekcyjnych 

 -10

 Każdorazowo

7. Nie nosi elementów odblaskowych

 -3

 Każdorazowo

8.Używki /papierosy, alkohol, narkotyki itp./

-10 

 Każdorazowo

 Godne, kulturalne

zachowanie się w szkole i poza nią

1.Zastrasza lub szantażuje innych  

-20 

 Każdorazowo

2.Niewłaściwe zachowanie w autobusie szkolnym i  na wycieczkach 

-10 

 Każdorazowo

 Okazywanie szacunku innym osobom

1.Niewłaściwie odnosi się do nauczyciela  

-20

 Każdorazowo

 2.Niewłaściwie odnosi się do pracowników szkoły

 -20

 

 3.Niewłaściwie odnosi się do innych uczniów

 -5

 Każdorazowo

4.Nie wykonuje poleceń nauczyciela  

-10

 Każdorazowo

5.Lekceważący stosunek do powierzonych prac i zadań  

-8 

 Każdorazowo

 6.Umieszczanie w Internecie zdjęć, filmów bez zgody osób fotografowanych i filmowanych

 -10

 Każdorazowo

7.Szykanowanie, obgadywanie, pisanie nieprawdy w internecie

 -15

 Każdorazowo

 Rozwijanie własnych

zainteresowań korzystanie

z dostępnych zasobów

intelektualnych

   i kulturowych

1.Niewłaściwe korzystanie z internetu 

-8 

 Każdorazowo

2. Niewłaściwie korzysta z zasobów biblioteki 

 -8

Każdorazowo

 

 Inne /nie wymienione w katalogu/

Od -1 do -5

 W zależności od potrzeb. Decyzję o liczbie punktów podejmuje nauczyciel wstawiający  uwagę


18. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
19. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej  wychowawca oddziału informuje ucznia ustnie a jego rodziców za pomocą dziennika elektronicznego, o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
20.Jeżeli zaproponowana przez wychowawcę ocena z zachowania jest według ucznia lub jego rodziców zaniżona uczeń może przystąpić do procedury odwoławczej.
21.Decyzję o przeprowadzeniu procedury odwoławczej podejmuje Dyrektor szkoły.
22.  Procedurę odwoławczą przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do Dyrektora szkoły, w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania się z przewidywaną oceną, a jego termin ustala Dyrektor szkoły.
23.We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają  ocenę, o jaką uczeń się ubiega oraz uzasadnienie wniosku.
24. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku :
1)    zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
2)    pozytywnej opinii samorządu klasowego,
3)    otrzymania pochwały dyrektora szkoły.
25. W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż na 1 dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
26. Procedurę odwoławczą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły w składzie: dyrektor lub inna osoba sprawująca funkcję kierowniczą jako przewodniczący, wychowawca klasy ucznia, pedagog lub psycholog, przedstawiciel samorządu klasowego oraz na wniosek rodziców ucznia – przedstawiciel klasowej rady rodziców.
27. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania zwykłą większością głosów.
28. Z przeprowadzonej procedury odwoławczej sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin przeprowadzonej procedury, wynik głosowania i stopień ustalony przez komisję.
29. Ocena ustalona w toku procedury odwoławczej nie może być niższa od oceny, która została zaproponowana przez wychowawcę.
30. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 32
Klasyfikacja śródroczna i roczna. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy.

1.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, zgodnie ze szkolnym planem nauczania.
2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu powiadamia za pomocą modułu WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym rodziców ucznia o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej.  Dodatkowo taka informacja powinna zostać zapisana zeszycie przedmiotowym. Przyjęcie jej do wiadomości rodzic potwierdza podpisem w zeszycie.
4. Zagrożenie ucznia oceną niedostateczną określa nauczyciel niezależnie od średniej ocen aktualnie widniejącej w dzienniku.
5.W przypadku oceny rocznej wychowawca dodatkowo informuje rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej w formie pisemnej. Na ostatniej wywiadówce rodzice potwierdzają podpisem przyjęcie do wiadomości tej informacji. W razie nieobecności rodzica informację należy przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Informację tę przekazuje się ustnie również uczniowi.
6.Informację, o której mowa w ust. 5 wychowawca  przechowuje w dokumentacji wychowawczej.
7.  Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej  nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wystawiając w dzienniku elektronicznym ocenę przewidywaną. Dodatkowo taka informacja powinna zostać zapisana w zeszycie przedmiotowym.
 8. Klasyfikację śródroczną i roczną uchwala rada pedagogiczna na zebraniu uchwalającym wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Przed zebraniem uchwalającym wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej odbywają się zebrania zespołów panelowych dla poszczególnych poziomów oddziałów.
Z posiedzeń sporządza się protokół zawierający w szczególności arkusz klasyfikacji danego oddziału.
9. Przed zebraniem klasyfikacji  śródrocznej i rocznej nauczyciele przygotowują:
1)    pisemne uzasadnienia ocen nagannych zachowania,
2)    pisemne uzasadnienia ocen niedostatecznych z przedmiotów obowiązkowych
i dodatkowych.
10. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
11.Jeżeli ilość ocen pozwala nauczycielowi wystawić ocenę śródroczną lub roczną to w takim przypadku nie obowiązuje  ust. 10.
12. Uczeń nieklasyfikowany z przedmiotu z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
13. Uczeń nieklasyfikowany z przedmiotu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej, zgodnie z regulaminem rady.
14. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1)    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
2)    zmieniający typ szkoły
3)    realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki.
15. Dla ucznia, o którym mowa w ust.14 pkt. a, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
1)    obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz
2)    dodatkowych zajęć edukacyjnych.
16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
17. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
18. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz zmieniających typ szkoły  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą:
1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2)    nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
19. Dla pozostałych uczniów egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą:
1)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
2)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
20. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia zmieniający typ szkoły, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
21. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.14 pkt. 1 i 2, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
22. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
23. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
3)    termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4)    imię i nazwisko ucznia;
5)    zadania egzaminacyjne;
6)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
24. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
25.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
26. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
27.Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest  ostateczna z zastrzeżeniem ….(egzamin poprawkowy, odwołanie)
28. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacji rocznej może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego  (……….)
 29. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
30.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
31. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
32. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
33. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
34. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
35. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 34 pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
36. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3)    termin egzaminu poprawkowego;
4)    imię i nazwisko ucznia;
5)    zadania egzaminacyjne;
6)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
37. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
38.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
39. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem ( odwołanie)
40. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
41.Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
42. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
43.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną otrzymuje Kartę Poprawy Ocen (załącznik nr…) jako pomoc w uzupełnieniu braków i poprawę ocen niedostatecznych .
44. Nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną zapisują w karcie zakres materiału do zaliczenia oraz terminy spotkań z uczniem.
45. Uczeń zobowiązany jest w terminie do 30 marca danego roku szkolnego uzupełnić treści programowe.
46. Nieopanowanie treści programowych przez ucznia, może stać się przyczyną wystawienia niedostatecznej rocznej klasyfikacyjnej oceny z przedmiotu.

§ 33

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
1.Jeżeli uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o której zostali powiadomieni, mogą złożyć wniosek o przystąpienie ucznia do egzaminu sprawdzającego.
2.Warunkiem dopuszczenia ucznia do egzaminu sprawdzającego jest :
1)    75% obecności na danych zajęciach
2)    uzyskanie w ciągu semestru z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów, co najmniej 50 % ocen wyższych od oceny przewidywanej,
3)    systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
4)    właściwa postawa i praca na zajęciach
5)    udział i sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania o ocenę najwyższą).
3.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
4.Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.
5. Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
6.We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
7. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu sprawdzającego  w terminie nie późniejszym niż na 3 dni od złożenia wniosku, a przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
8. Podczas egzaminu zaliczeniowego  obowiązują  wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zgodne z wymaganiami określonymi w podstawie programowej tych zajęć.
9.  Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem  egzaminu z informatyki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin sprawdzający z języka obcego może mieć formę pisemną i ustną.
10.Pisemny egzamin sprawdzający przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu, ustaloną ocenę w wyniku egzaminu  potwierdza drugi nauczyciel tego samego przedmiotu.
11. Uczeń zda część pisemną egzaminu, jeśli uzyska odpowiedni próg procentowy przewidziany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania .
12. Egzamin ustny z języka obcego oraz egzamin w formie zadań  praktycznych przeprowadza i ustala z niego ocenę, nauczyciel przedmiotu w obecności drugiego nauczyciela  tego samego przedmiotu. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający :
1)    imię i nazwisko nauczyciela ( nauczycieli) przeprowadzającego egzamin,
2)    termin egzaminu,
3)    zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4)    zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku egzaminu przeprowadzania ustnego,
5)    wynik egzaminu,
6)    uzyskaną ocenę.
13. Protokół przechowuje się w teczce, w dokumentacji sekretariatu.
 14. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego  nie może być niższa niż przewidywana.
15. Ustalona ocena jest ostateczna.

§ 34

Tryb rozpatrywania zastrzeżeń w stosunku do oceny ustalonej.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt. a, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
5. W skład komisji, o której mowa w  ust.3 wchodzą:
1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3)    termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4)    imię i nazwisko ucznia;
5)    zadania sprawdzające;
6)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą:
1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2)    wychowawca oddziału;  
3)    nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4)    pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5)    psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7)    przedstawiciel rady rodziców.
10. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
11. Z posiedzenia komisji, sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2)    termin posiedzenia komisji;
3)    imię i nazwisko ucznia;
4)    wynik głosowania;
5)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
12. Protokoły, o których mowa w ust. 7 i ust. 11 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
13. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
14. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt a w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
16. Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 35

Promocja do klasy wyższej
1.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej , jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
2.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
3.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4.    O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
5.    Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w gimnazjum uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
6.    Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
§ 36

Klasyfikacja końcowa i ukończenie szkoły

1. Na klasyfikację końcową składają się:
1)    roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie trzeciej oraz
2)    roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych oraz
3)    roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie trzeciej.

2.Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie trzeciej.

3. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli:
1)    w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,
2)    przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem …………./ zwolnienie z egzaminu.
4. Uczeń gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 3, powtarza ostatnią klasę gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu gimnazjalnego.

5. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

7. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

8. Absolwenci gimnazjum, którzy uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymują świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

9. Uczeń  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

10. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
§ 37

Projekt edukacyjny

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

2. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:
1)    wybór tematu projektu edukacyjnego;
2)    określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3)    wykonanie zaplanowanych działań;
4)    publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
5)    podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

4. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

5. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:
1)    zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 3;
2)    czas realizacji projektu edukacyjnego;
3)    termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4)    sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5)    inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

6. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu, o których mowa w ust. 5.

7. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

8. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

§38
System wewnętrznego oceniania zatwierdzany jest przez Radę Pedagogiczną i podlega ewaluacji.

Rozdział VIII
Uczniowie Gimnazjum, ich prawa i obowiązki

§ 39
1.    Uczeń ma prawo do:
1)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym oraz opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
2)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
4)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
5)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
6)    korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego,
7)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
8)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach uczniowskich działających w szkole,
9)    złożenia skargi (na piśmie lub ustnie) w przypadku naruszenia jego praw, do dyrektora szkoły,
10)    uzyskania poręczenia Samorządu Uczniowskiego w celu wstrzymania wymierzonej kary,
11)    uzyskania pomocy socjalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 40
1.    Każdy uczeń ma obowiązek:
1)    dbać o honor szkoły;
2)    szanować symbole szkoły i poznać biografię Patrona Szkoły
3)    godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;
4)    zadbać o czystość, schludność i stosowność ubioru:
a)     strój codzienny: obowiązujący w placówce strój jednolity, określony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców: granatowy mundurek z logo gimnazjum, zmienne obuwie sportowe z jasnymi podeszwami (nie wolno na terenie szkoły zakładać na głowy kapturów, czapek, kapeluszy i innych nakryć; nie wolno nosić ubrań z nadrukami i symbolami czy emblematami niezgodnymi z prawem lub wulgarnymi, nie wolno nosić ubrań przezroczystych, ubrań odsłaniających dekolt, brzuch, pośladki czy całe uda)
b)    strój galowy: biała bluzka lub koszula, mundurek z logo szkoły, spódnica lub spodnie w kolorze granatowym lub czarnym (dopuszczalne dżinsy),
c)    wygląd: uczeń zobowiązany jest zachować umiar w rodzaju fryzury (włosy niefarbowane, niewystylizowane), nie stosować makijażu i piercingu, nie nosić niebezpiecznych ozdób oraz elementów stroju łamiących normy społeczne
d)    strój sportowy: biały podkoszulek, ciemne spodenki (nie dżinsowe) oraz obuwie halowe- noszone tylko w obiektach sportowych (obowiązuje bezwzględny zakaz noszenia jakiejkolwiek biżuterii)
5)    przygotowywać się do zajęć systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
6)    uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne regularnie i punktualnie;
7)    stosować się do zasad zachowania ustalonych przez nauczycieli podczas wycieczek i imprez szkolnych;
8)    przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz kolegów;
9)    wykonywać polecenia wydawane przez pracowników gimnazjum,
10)    nie biegać podczas przerw międzylekcyjnych na terenie gimnazjum, nie oddalać się samowolnie od budynku gimnazjum, nie wchodzić samowolnie do hali sportowej,
11)    czuć się odpowiedzialnym za własne oraz cudze życie i zdrowie;
12)    dbać o bezpieczeństwo własne i innych, nie wnosić na teren gimnazjum przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu;
13)    dbać o wspólne dobro i porządek w szkole;
14)    zachowywać się podczas lekcji i innych zajęć w sposób niezakłócający pracy;
15)    powiadamiać natychmiast nauczyciela lub dyrektora o zauważonych w szkole lub jej otoczeniu przedmiotach oraz sytuacjach zagrażających życiu albo zdrowiu ludzi;
16)    sumiennie wykonywać obowiązki dyżurnego klasy.
2.    Dyrektor szkoły może w porozumieniu z Radą Rodziców określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych w określonym dniu lub dniach. W tym czasie obowiązuje schludny i skromny strój.
3.    Uczeń nie powinien przynosić do szkoły drogich rzeczy ani większej ilości pieniędzy; szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone przez ucznia (nieprzekazane do depozytu w sekretariacie szkoły).
4.    W szkole obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon na czas pobytu w szkole. W przypadku, gdy uczeń nie podporządkuje się tym wymaganiom, nauczyciel może zabrać wyłączony telefon w depozyt i przechować go w sekretariacie szkoły. Po zakończeniu zajęć w danym dniu uczeń odbiera telefon, o ile nie przekroczył limitu określonego w kolejnym punkcie.
5.    Dwa razy w półroczu uczeń może odebrać telefon samodzielnie z sekretariatu, za trzecim i kolejnym razem telefon odbiera rodzic/prawny opiekun.

§ 38
Nagrody i wyróżnienia
1. Za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie, wybitne osiągnięcia i godne reprezentowanie szkoły uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1)    Nagroda Wójta Gminy
2)    Nagroda Dyrektora Gimnazjum
3)    pochwałę dyrektora szkoły - dołączoną do arkusza ocen;
4)    pochwałę udzieloną przez wychowawcę wobec klasy;
5)    list gratulacyjny do rodziców;
6)    wyróżnienie na gazetce szkolnej;
7)    dyplom za wysoką frekwencję;
8)    nagrody rzeczowe;
9)    nagrody specjalne.
1.    Za naukę, szczególne osiągnięcia artystyczne lub sportowe nagrodę przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy lub nauczyciela wychowania fizycznego.
2.    Za frekwencję lub inne osiągnięcia czy działania (np. aktywność w pracy Samorządu Szkolnego, aktywność w pracy na rzecz szkoły, wolontariat) nagrodę przyznaje wychowawca, uwzględniając opinie nauczycieli i opiekunów szkolnych i pozaszkolnych organizacji.
3.    O nagrodach każdorazowo powiadamiani są Rodzice ucznia.

§ 39
System kar
1.    Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu i niestosowanie się do przepisów zawartych w innych dokumentach wewnątrzszkolnych.
2.    Stosuje się następujące rodzaje kar:
1)    Nagana Dyrektora
2)    Nagana wychowawcy
3)    Upomnienie dyrektora
4)    Upomnienie wychowawcy
5)    przeniesienie do równoległej klasy,
6)    zawieszenie prawa do udziału w wycieczkach i imprezach organizowanych przez szkołę,
7)    zawieszenie pełnienia funkcji z wyboru lub odwołania z funkcji oraz uniemożliwienie reprezentowania szkoły na zewnątrz,
8)    przeniesienie do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora.
3.    Z wnioskiem o ukaranie ucznia występuje pracownik gimnazjum z  zachowaniem  drogi służbowej.
4.    Jeżeli zachowanie ulegnie radykalnej poprawie i uczeń będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów szkolnych nagana może zostać uchylona przez dyrektora (na pisemny wniosek zainteresowanego – pozytywnie zaopiniowany przez dwie z wymienionych osób: wychowawca, pedagog, psycholog, nauczyciel, opiekun Samorządu Uczniowskiego).

5.    Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnie drastycznych przypadkach kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji, między innymi za:
1)    niszczenie mienia społecznego i wandalizm,
2)    brutalność, wulgarność i inne zachowania agresywne,
3)    szerzenie patologii społecznych,
4)    kradzież mienia społecznego i prywatnego,
5)    picie alkoholu, palenie papierosów i e-papierosów, używanie narkotyków i innych środków odurzających.
6.    Dokumentacja związana z wymierzaniem kar jest przechowywana przez wychowawcę oddziału.
7.    Szkoła powiadamia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.
8.    Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od kary w terminie 3 dni od zawiadomienia o jej zastosowaniu.
9.    Zasadność odwoływania rozpatruje specjalnie powołana komisja, w skład której wchodzi:
1)    dyrektor szkoły,
2)    pedagog,
3)    wychowawca klasy
4)    rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
10.    Komisja w trakcie postępowania ponownie rozpatruje zasadność wymierzonej kary, uwzględniając przedstawienie nowych faktów i dowodów.
1)    w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia komisja wydaje uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) pisemną decyzję potwierdzającą lub negującą zasadność kary,
2)    stanowisko komisji jest ostateczne i nie podlega trybowi odwołań:
3)    w przypadku stwierdzenia zasadności kary dyrektor szkoły utrzymuje ją w mocy,
4)    w przypadku stwierdzenia w obliczu nowych dowodów, że wymierzona kara jest zbyt surowa lub nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, dyrektor może złagodzić karę bądź całkowicie ją anulować.
11.    Dyrektor udziela odpowiedzi na odwołanie w trybie ustawowym.

Rozdział IX
Zasady gospodarki finansowej

§ 40
1.    Dyrektor gimnazjum ponosi odpowiedzialność za:
1)    terminowe sporządzenie planów finansowo-rzeczowych,
2)    wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań w sposób celowy oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów,
3)    przestrzeganie dyscypliny o finansach publicznych.
2.    Dyrektor gimnazjum jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków określonych w planie finansowo-rzeczowym.
3.    Zawierane umowy winny posiadać podpis radcy prawnego Zespołu Ekonomiki Oświaty.

§ 41
1. W zakresie obowiązków dyrektora szkoły, co do mienia szkoły należy:
1)    należyte zabezpieczenie powierzonego majątku (środki trwałe, wyposażenie) przed kradzieżą i dewastacją;
2)    terminowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji majątku;
3)    ustalenie pracowników odpowiedzialnych materialnie i służbowo za powierzony majątek.

§ 42
Postanowienia końcowe
1.    Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.
3.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Statut po zmianach przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej  dnia 27 sierpnia 2015r.
Statut po zmianach przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej  dnia 13 lutego 2018 r.

/Poprawki w wagach ocen i dodano dwie uwagi negatywne/